KHMS

HMS-politikk

HMS-politikk
HMS har høyeste prioritet i Malm Orstad AS. Målet om å unngå skader skal alltid ha førsteprioritet i alle våre aktiviteter; uansett sted, tid eller krav til produktivitet.

Malm Orstad har en samordnet ledelse av helse, arbeidsmiljø, ytre miljø, sikkerhet, sikring og kvalitet. HMS systemet vårt er basert på involvering og forpliktelse fra alle ansatte, er implementert og vedlikeholdes gjennom alle nivåer i organisasjonen.

Ledelsen jobber aktivt gjennom arbeidsmiljøutvalget, og sammen med verneombud og tillitsvalgte legges det til rette for et godt og trygt arbeidsmiljø, både fysisk og psykososialt.

Jevnlige inspeksjoner, rapporteringer og periodiske målinger gjennomføres for å redusere situasjoner som kan medføre skade på liv, helse, miljø eller eiendom. Gjennom risikostyring og kontinuerlig forbedring jobber vi forebyggende for å ta vare på personell, utstyr og det ytre miljø.

Alle ansatte skal vise og utøve varsomhet i sitt arbeid, og medarbeidernes kunnskap, bevissthet og holdninger omkring HMS skal sikres gjennom god opplæring og høy motivasjon.

Utvikling av produkter skal være i samsvar med interne HMS-verdier, de aktuelle direktiver og relevante lover og forskrifter.

Våre leverandører oppmuntres også til HMS-verdisyn basert på høye standarder og målstyring. Innkjøp av varer og tjenester skal ivaretas med basis i våre etiske verdier og HMS standard, og bedriften skal være en bidragsyter til bærekraftig utvikling av samfunn og det globale økosystem.
Anne%20Elisabeth%20Wetteland

Kontakt KHMS

Anne Elisabeth Wetteland

QHSE-R Manager

+ 47 472 58 382
aew@malmorstad.no